Regler/Allmänna vilkor till avtal 20180115

Regler för båtplatskö                       
I syfte att hålla ordning på de som önskar båtplats i vår förening har föreningen en kö.
 Prioriteringsordning för fördelning av båtplats:
1. Hyresgäst som har båtplats och önskar byta plats.
2. Ny hyresgäst.
OBS. Önskemål om byte av båtplats anmäls via mail.
 
Bryggor och båtplatser                    
- Båtplats uthyres i befintligt skick. Hyregästen skall på eget ansvar förvissa sig om de förutsättningar som råder vid bryggan och båtplatserna.
- Avtalstid är 1/1 - 31/12. Båtplats upplåtes 1 maj - 31 oktober.
- Förtöjning av båt som ligger vid båtplats med stolpar, skall ske med fyra förtöjningsändar varav två skall vara uthalarlinor så anordnade att båten kan       sträckas upp från bryggan.
- Förtöjning av båt som ligger på båtplats med block fäst i vajer, skall ske med minst en förtöjningsända i bryggan samt med en uthalarlina som bör ha hanfot, så att båten vid behov kan sträckas upp från bryggan.
- Båtar skall ha optimalt antal fendrar på varje sida. Avvisarlist av plast, gummi eller tågvirke är ej tillräckligt.
- En båt vars förtöjning kan springa av är inte rätt förtöjd. Någon form av ryckutjämning måste finnas.
- Båtar ska i möjligaste mån förtöjas med fören i sydvästlig riktning.
- Föreningen ansvarar inte för hyresgästens tampar, fendrar, etc. Hyresgästen skall vara medveten om att föreningen kan tvingas demontera kvarlämnat material efter upplåtelsetidens utgång.
- Båtplats kan ej överlåtas eller uthyras till annan hyresgäst.
- Föreningen äger rätt att, för att få bästa placering av båtarna, vidtaga nödvändiga omplaceringar.
- Avtalet förlängs automatiskt för samma period nästkommande kalenderår om skriflig uppsägning inte inkommit till föreningen från hyresgästen eller från föreningen till hyresgästen före den 31/12. Vid "Force majeure" äger föreningen rätt att till hyresgästen säga upp avtalet för kommande eller pågående upplåtelseperiod.
- Föreningen äger under avtalstiden, om behov uppstår, rätt att anvisa båtägaren annan bryggplats.
- Kommande säsongshyra och andra eventuella avgifter fastställs av föreningen vid ordinarie styrelsemöte i november månad. Prisförändringar meddelas via hemsidan senast 1/12.
- Hyran betalas i förskott, senast 31/3. Den återbetalas ej om hyrestiden avkortas från hyresgästens sida. Om hyran inte betalas inom föreskriven tid, sägs avtalet upp efter påminnelse.

Hamnplanen                       
- Hamnplan samt parkering får inte användas som uppläggningsplats.
- Otillåtet upplagda båtar rapporteras till polisen som upphittat gods. Därefter bortforsling.
- Parkering sker på egen risk, översvämningsdrabbat område.

Miljöplan/Hantering av avfall
- Var och en tar hand om sitt avfall.

Övriga bestämmelser 
- Varje enskild båtägare, som har sin båtplats i föreningens hamn, skall genom försäkring eller på annat sätt hålla föreningen och tredje man skadeslös vid ev. olycka eller skada. Föreningen ansvarar inte för skada som drabbar båtägaren eller tredje man vid nyttjande av båtplatsen.
- Hyresgäst som inte följer bestämmelserna i dessa Regler/Allmänna vilkor till avtal/föreningens övriga anvisningar för brygganläggningen kan sägas upp, varvid rätten till bryggplatsen förfaller.

Eventuella meningsskiljaktigheter i ovanstående texter avgörs av föreningens styrelse.